industries

GORĄCA LINIA

94 341 17 00


Oddzwonimy do Państwa

Nasz serwis oddzwaniania

WARUNKI-warunki dostawy i płatności


OWH dla klientów biznesowych


ZAKRES OBOWIĄZYWANIA


Podane dalej warunki obowiązują dla wszystkich umów, dostaw i usług między schaefer-shop.pl a klientami biznesowymi. ą to handlowcy, w przypadku których dostawy i usługi realizowane przez schaefer-shop.pl są elementem realizacji ich działalności biznesowej, budżetowej lub samodzielnej działalności gospodarczej osób fizycznych lub działalności rolniczej.


OFERTA I KSZTAŁTOWANIE CEN


Wraz z publikacją obowiązującego cennika online wszystkie wcześniejsze oferty cenowe tracą ważność. Nasze oferty pozostają otwarte i są przeznaczone dla przemysłu, handlu i rzemiosła. Wszystkie ceny są cenami netto w PLN i obowiązują, z doliczeniem ustawowego podatku VAT, tylko na terenie Polski. Zdjęcia produktów mogą zawierać akcesoria i/lub elementy dekoracyjne, które nie wchodzą w zakres dostawy. Na pokrycie kosztów pakowania i ubezpieczenia transportowego naliczamy opłatę ryczałtową w wysokości 25 PLN netto dla zamówień o wartości poniżej 200 PLN netto. Należy uwzględnić, że w przypadku produktów reklamowych przeznaczonych do nanoszenia indywidualnych treści dodatkowo doliczane są koszty druku i bazowe. Ze względu na długi okres obowiązywania naszej oferty katalogowej musimy zastrzec sobie możliwość dostosowywania podanych cen, również na korzyść kupującego. Dlatego wiążące są wyłącznie ceny podane w naszym potwierdzeniu zlecenia. Rejestracja w naszym sklepie online jest bezpłatna. Nie mamy obowiązku przyznania dostępu do naszego sklepu internetowego. Uprawnione do rejestracji i składania zamówień są wyłącznie przedsiębiorstwa i urzędy. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania przedstawienia stosownego dowodu (np. wyciągu z rejestru).


DOSTAWA I TRANSPORT


Dostawa naszych artykułów następuje wyłącznie na terenie Polski. O ile w widoku szczegółowym nie podano inaczej, termin dostawy dla naszych artykułów wynosi 1-2 tygodnie. Dla towarów z nadrukami obowiązują czasy dostawy zależne od zamówienia, zgodnie z potwierdzeniem zlecenia. Zasadniczo realizujemy dostawy na nasz koszt, tj. bez dopłat za spedycję. Wyjątkiem są artykuły oznaczone następującymi symbolami:Informacje na temat obowiązujących dopłat za spedycję są dostępne po kliknięciu łącza „plus dodatek za spedycję” bezpośrednio na stronie artykułu. Jeżeli dodadzą Państwo do koszyka więcej niż jeden artykuł z dopłatą za spedycję, suma dopłat będzie wyświetlana w koszyku.Dla artykułów z tym znakiem obowiązują dopłaty za spedycję, o których informacje są dostępne po kliknięciu łącza „plus dopłata za spedycję” bezpośrednio na stronie artykułu. Jeżeli dodadzą Państwo do koszyka kilka towarów z tym znakiem, w koszyku będzie wskazywana suma dopłat za spedycję.


Uzupełniająco do ogólnych warunków dostaw i transportu, podane dalej oznaczenia usługowe wskazują na szczególne warunki dostaw i właściwości produktu. Wyłączone z powyższego są artykuły ze specjalnym ustaleniem terminu dla dostawy. Zastrzegamy sobie prawo do dostaw częściowych, jeśli są one korzystne dla szybszej realizacji zamówienia. Przestrzenne i duże produkty z naszej oferty są, częściowo ze względu na łatwiejszy transport, dostarczane w stanie rozłożonym na części. Możliwy jest jednak ich szybki i bezproblemowy montaż.Artykuły z tym znakiem dostarczamy darmowo na miejsce zastosowania.Artykuły z tym znakiem dostarczamy darmowo na parter. Transport po schodach jest możliwy za dopłatą. Przy finalizacji zamówienia mają Państwo możliwość zlecenia nam wniesienia artykułu.Programy mebli z tym znakiem dostarczamy przez spedycję meblową na nasz koszt, montaż mebli i utylizację opakowań wykonujemy za dopłatą, która będzie podana w potwierdzeniu zlecenia.Dla programów mebli z tym znakiem oferujemy opcjonalną usługę montażu. Jeżeli zamiast samodzielnego montażu życzą sobie Państwo, aby profesjonalny montaż wykonali nasi fachowcy, prosimy o podanie tej informacji w zamówieniu. Za profesjonalny montaż doliczamy dodatkową opłatę, która będzie podana w potwierdzeniu lub w ofercie.Artykuły z tym znakiem dostarczamy rozłożone na części. Prosty montaż dzięki szczegółowej instrukcji.WYSTAWIANIE RACHUNKÓW


Klienci mogą płacić do wyboru przedpłatą, pobraniem lub przelewem. W obu ostatnich przypadkach rachunek jest płatny bez potrącenia (wymagana wiarygodność kredytowa; zastrzegamy sobie w związku z tym prawo do sprawdzenia Państwa wiarygodności kredytowej poprzez skorzystanie z usług agencji kredytowej; podstawą jest art. 6 ust. 1 f) RODO). W szczególnych przypadkach realizujemy dostawy za przedpłatą. W takich przypadkach poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączania pewnych rodzajów płatności. Oczywiście w takich przypadkach poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem.


ZAWARCIE UMOWY


Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej prawnie oferty, lecz niewiążący katalog online. Kliknięcie przycisku „Kup” powoduje złożenie przez klienta wiążącego zamówienia na towary w koszyku. Wpłynięcie zamówienia jest potwierdzane w automatycznej wiadomości e-mail wysyłanej bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Przyjęcie zamówienia, a przez to zawarcie umowy następuje poprzez wyraźną deklarację przyjęcia zlecenia w formie tekstowej (dalej: „Potwierdzenie zlecenia”) lub wraz z wezwaniem do zapłaty (np. przedpłata, przelew). Na przyjęcie oferty umowy obowiązuje nas termin dwóch dni od wpłynięcia zamówienia.


GWARANCJA


Obowiązują ustawowe przepisy gwarancyjne z następującymi wyjątkami: Okres gwarancyjny wynosi zasadniczo 24 miesiące. Jeżeli dla produktów istnieje gwarancja producenta o okresie wynoszącym mniej niż 24 miesiące (np. roczna gwarancja) i odpowiednia gwarancja producenta jest wymieniona w opisie produktu lub w ofercie SSI, okres gwarancyjny jest zgodny z czasem trwania gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż dwanaście miesięcy. Klient ma obowiązek skontrolować towary bezpośrednio po ich dostarczeniu i, jeżeli kontrola wykaże braki, bezzwłocznie, nie później niż tydzień po dostawie, powiadomić drogą pisemną (wystarczy przez faks lub e-mail) SSI. W przeciwnym razie towar jest uznawany za zaakceptowany, chyba że chodzi o wadę, której nie można było wykryć podczas kontroli. Jeżeli taka wada wyjdzie na jaw w późniejszym czasie, należy nas niezwłocznie powiadomić, nie później niż tydzień po wykryciu wady; w przeciwnym razie towar również z taką wadą jest uznawany za zaakceptowany. W przypadku wad zgłoszonych w terminie dokonywana jest, wedle uznania SSI, dostawa zastępcza lub naprawa. SSI może odmówić usunięcia wady, jeżeli klient nie zapłacił stosownej części ceny zakupu. Dla wielu produktów SSI oferuje trzyletnią gwarancję Komfort. W przypadku niektórych produktów gwarancja Komfort obejmuje okres pięciu lub dziesięciu lat. To, czy dany produkt objęty jest gwarancją Komfort i czy jej okres wynosi trzy, pięć czy dziesięć lat, podane jest w opisie oraz oznaczeniu gwarancyjnym tego produktu. Gwarancja Komfort czasowo rozszerza prawa gwarancyjne klienta; aż do upłynięcia okresu gwarancyjnego SSI udziela gwarancji na wady materiałowe i produkcyjne, ale nie na uszkodzenia spowodowane zużyciem. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z datą wystawienia rachunku. Ewentualne roszczenia gwarancyjne względem SSI należy składać pisemnie (wystarczy przez faks lub e-mail) przed upłynięciem okresu gwarancji. W przypadkach objętych gwarancją zgodnie z decyzją SSI dokonywana jest dostawa zastępcza lub naprawa; w takim przypadku okres gwarancyjny trwa nadal i nie jest liczony od nowa. Podmiot udzielający gwarancji Komfort: Robert Willam, Al. Monte Cassino 6, 75-412 Koszalin, tel. 94 341 17 00, faks: 94 341 17 24, email: info@schaefer-shop.pl. Obszar obowiązywania gwarancji Komfort: Polska. Jeżeli inne strony trzecie, w szczególności producenci towarów, udzielają własnych gwarancji, ewentualne roszczenia gwarancyjne klientów kierowane są wyłącznie przeciwko danym stronom trzecim jako udzielającym gwarancji, zgodnie z warunkami gwarancyjnymi tych stron trzecich. Gwarancja Komfort SSI nie narusza prawa do roszczeń gwarancyjnych klienta względem SSI.


SERWIS


Wersje specjalne są dostępne na zamówienie dla produktów z odpowiednią wskazówką. Dane dotyczące masy, wymiarów, pojemności, wydajności, kolorów itd. są jedynie wartościami orientacyjnymi.


ZMIANY


Zastrzegamy możliwość zmian wynikających z postępu technicznego oraz nieznacznych odchyłek formy i koloru.


NANOSZENIE TREŚCI REKLAMOWYCH


W przypadku zamówień z nanoszeniem treści reklamowych z przyczyn technicznych zastrzegamy prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wysyłki o 10%. Towarów z treściami reklamowymi i produktów żywnościowych nie dotyczy prawo do wymiany. W przypadku produktów oznaczonych marką zleceniodawca udzielając zlecenia, potwierdza zgodność z prawem użycia danej marki oraz wiedzę jej właściciela o tym użyciu. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za to, aby użycie marki nie naruszało praw stron trzecich.


KLAUZULA WŁASNOŚCI


Dostarczone towary pozostają naszą własnością aż do całkowitego uiszczenia płatności przez klienta. Towary objęte klauzulą własności przed całkowitym uiszczeniem płatności nie mogą być zastawione osobom trzecim ani przekazane osobom trzecim na zabezpieczenie. Kupujący jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować nas na piśmie, jeżeli nastąpi dostęp osób trzecich do towarów stanowiących naszą własność. Kupujący może odsprzedać towary objęte klauzulą własności w ramach zwykłej działalności gospodarczej, jeżeli również uzgodni ze swoimi klientami stosowną klauzulę własności. Wynikające z odsprzedaży wymogi względem osób trzecich kupujący aż do spełnienia wszystkich roszczeń przenosi na nas. Przyjmujemy przenoszenie.


SĄD WŁAŚCIWY


Relacja umowna podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem postanowień międzynarodowego prawa handlowego. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba sprzedającego. Sądem właściwym dla kupców pełnych jest Sąd Rejonowy w Koszalinie.


OCHRONA DANYCH


Państwa dane są przez nas chronione. Wszystkie dane osobowe są traktowane w sposób poufny. Dane konieczne do przetwarzania transakcji są zapisywane i przetwarzane w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wszystkie informacje na ten temat znajdują się w sklepie online w punkcie Ochrona danych.


WSKAZÓWKA ODNOŚNIE DO ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO BATERII


Obowiązuje dla wszystkich zawierających szkodliwe substancje baterii w naszej ofercie: jako konsumenci są Państwo zobowiązani przekazać stare baterie do odpowiedniego punktu zbiórki. Przekazane nam zużyte baterie i akumulatory utylizujemy zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Obowiązek odbioru ogranicza się do baterii, które sprzedaliśmy lub wprowadziliśmy do asortymentu, oraz do ilości typowych dla zastosowania przez użytkownika końcowego. Substancje szkodliwe zawarte w bateriach są oznaczone w następujący sposób: Pb oznacza ołów, Cd – kadm, a Hg – rtęć. W naszym katalogu oferujemy wolne od szkodliwych substancji, ładowalne baterie.